REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

I Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usługi "Newsletter" przez: F.H.U. "Monika" Marianna Miśta ul. Kościuszki 45, 42-300 Myszków NIP 5771008781, będącym Administratorem Danych Osobowych, adres poczty elektronicznej: sklep.fabrykaprezentow@gmail.com, numer telefonu kontaktowego (+48) 515 128 202.

II Zasady korzystanie z Usługi "Newsletter"

1.Korzystanie z usługi "Newsletter" wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • - wymagany jest komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 • - aktywny adres E-mail
 • - dostęp do Poczty Elektronicznej powiązanej z usługą "Newsletter"
 • - dowolnej przeglądarki internetowej w aktualnej dostępnej wersji
 • - włączenie w przeglądarce Internetowej możliwości zapisu plików "cookies". Więcej informacji o plikach Cookies pod linkiem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 • - włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript. Więcej informacji o Javascript znajdziesz https://enable-javascript.com/pl/

2. Korzystanie z usługi "Newsletter" możliwe jest po wykonaniu następujących czynności:

 • a) udostępnieniu swojego adresu E-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych
 • b) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do:

 • - ich sprostowania;
 • - usunięcia;
 • - ograniczenia przetwarzania;
 • - przenoszenia danych;
 • - wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych;
 • - wniesienia skargi do PUODO gdy Usługobiorca uzna, iż przetwarzanie jego Danych Osobowych w jakikolwiek sposób narusza przepisy Rozporządzenia tj art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Usługa "Newsletter" świadczona jest przez czas nieokreślony

5. Usługa "Newsletter" świadczona jest bezpłatnie

III Ochrona Danych Osobowych (RODO)

1. Dane Osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu świadczenia usługi ""Newsletter"".

2. Podanie Danych Osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi "Newsletter".

3. Usługobiorca ma także prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych:

 • - prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii Danych Osobowych,
 • - prawo żądania sprostowania Danych Osobowych,
 • - prawo do usunięcia Danych Osobowych,
 • - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych,
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora Twoich Danych Osobowych.

Administrator ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Administratora działaniach

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu Usługi "Newsletter".

Komu udostępniane są Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są udostępnianie przez Administratora podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą w realizowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną lub sprzedażą internetową, czyli takim które zapewniają; usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze. Wykonują usługi księgowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje Dane Osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

IV Rozwiązanie rezygnacja z świadczenia usługi "Newsletter"

1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi "Newsletter", w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi "Newsletter".

2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi "Newsletter", jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy świadczenia usługi "Newsletter" nastąpi za miesięcznym okresem wypowiedzenia.